1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”), které jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., stanoví Vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci LovciTuku®.
1.2. LovciTuku® je sdružení firem: RPKL s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, 154 00 Praha 5, IČ: 06069371, která zastřešuje Fitness MucsleUp® v Praze 1, v Praze 4 a v Praze 6; firma OSOP s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, Praha 5, IČ: 06069029, která pořádá Fitness Bodywork® v Praze 5, Praze 4 a Praze 9 ; firma BKPR s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, IČ: 06069215, která pořádá Fitness Bodywork® v Praze 1 a v Praze 6, dále pořádá páteční kruháče, příměstské tábory ; Rada group s.r.o., se sídlem K Lochkovu 32/13, 154 00 Praha 5, IČ: 05424755, která pořádá Fitness Bodywork®, Fitness MuscleUp® na Praze 2
1.3. FITNESS KURZY se rozumí služba formou cvičení, ve které jsou zahrnuty další služby. Služby nejsou nijak lékařsky nabízené či doporučené. Jedná se o cvičení pod dohledem certifikovaných fitness trenérů.
1.4. Všechny služby nabízené sdružením LovciTuku® jsou specifikovány níže
1.5. Jakékoliv akce a dárky jsou nevymahatelné.

FITNESS KURZY
A. PŘIHLÁŠENÍ DO FITNESS KURZŮ A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberte pobočku a kurz.
(b) Přihlášení do kurzů učiníte přes webové stránky nebo prostřednictví e-mailu.
(c) Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.
(d) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(e) Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Služby.
(f) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam (např.: nedovoluje-li Vám zaměstnání řádně navštěvovat Vámi vybraný kurz, zda je možné kombinovat dva kurzy). Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(g) Poskytovatel má právo Vám požadovanou Službu odmítnout řádné využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(h) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(i) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(j) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(k) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FITNESS KURZY
(a) Pro otevření (průběh) kurzu je zapotřebí minimálně 7 přihlášených (zaplacených) klientů.
(b) Lovcituku®.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.
(c) Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
(d) Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řade faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2. se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
(e) Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.
(f) Náhrady společných cvičení
- Náhrada společných cvičení je určena pouze pro klienty, kteří mají zakoupené členství
- Nemůžete-li na svoji hodinu dorazit, je nutné tento fakt nahlásit vedení a domluvit se s ním na náhradním řešení. Veškeré změny v termínech konzultujete výhradně s vedením.
- Klient, který má aktivní členství, má nárok na náhradu maximálně 3 hodin v rámci měsíčního členství s ohledem na obsazenost jednotlivých kurzů. Na náhradě je klient povinen domluvit se přímo s vedením prostřednictví e-mailové adresy: info@lovcituku.cz.
- Pokud obsazenost kurzů náhradu nedovolí, použije klient domácí cvičení „Náhrada tréninku“, které obdrží e-mailem na vyžádání.
- Pokud bude zjištěno, že si klient nahrazoval bez předchozí domluvy, bude mu účtovaná částka za hodinovkou lekci ve výši 125 Kč.
- Přijdete-li do kurzu, do kterého nejste registrování nebo zde nemáte domluvenou hodinu, budete odmítnuti.
- V případě delší (minimálně 14 dnů) nemoci je možné kurz přesunout do následujícího měsíce s blokačním poplatkem 299 Kč

(g) Hlídání dětí
- Hlídání dětí zajišťujeme po předchozí domluvě s poplatkem. Klientka je povinna sdělit základní informace o dítěti (pohlaví, věk, jméno a svoje telefonní číslo) při registraci do kurzu. Hlídání probíhá od 3 měsíců dítěte do 8 let. Dítě musí být zvyklé na hlídání, aby nenarušovalo hodinu.

- Cena hlídání je od 125Kč
- Pokud má klient/klientka domluvené hlídání dětí, je povinen změny hlásit 12 hodin dopředu.
- U nárazového hlídání je nutné informovat vedení 3 dny dopředu, abychom byli schopni hlídání zajistit.
- Jestliže hlídačka dorazí a nebude mít koho hlídat, je klientce účtována celá hodinová sazba za hlídání.
C. CENA A ODSTOUPENÍ OD SLUŽBY FITNESS KURZY
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.
(c) V ceně Služby je zahrnuto:
1. 4 týdenní fitness kurz – 2x týdně společné cvičení, celkem 8 lekcí, každá v trvání 60 minut
2. Pravidla správného stravování
3. Klientská karta v papírové podobě
4. 2x měření na bioimedantní váze
5. Přírodní spalovač tuku. O jeho použití se poraďte se svým lékařem. Neneseme odpovědnost za případnou újmu na zdraví aj.
Další zboží v ceně Služby není. V případě zájmu si další zboží musíte objednat a uhradit stanovenou cenu.
(d) Zaměstnanec Poskytovatele Vám může doporučit zakoupení určitého zboží navíc v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.
(e) Jakékoliv akce a dárky jsou nevymahatelné.
(f) Pokud nechcete či nemůžete kurz navštěvovat řádně a včas, tj. minimálně 3 dny před začátkem kurzu se z kurzu neodhlásíte, bude Vám účtována částka 1/3 zaplacené částky za blokování místa.
(g) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Nového občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.
(h) Kupující nemám nárok na předčasné ukončení kurz (vrácení částky) pokud dojde ke změně trenéra.

ČLENSTVÍ
A. OBJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Každý klient musí mít založený svůj vlastní účet. Členství je určeno pouze pro jednu osobu. Nelze na jedno členství využívat slevy i pro někoho dalšího.
(b) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberte typ členství.
(c) Nákup Členství učiníte přes webové stránky.
(d) Dokončením objednávky vzniká mezi vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů).
(e) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Členství a dokončení objednávky.
(f) Dokončením objednávky také souhlasíte s programem dané Členství
(g) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte informace o nabízeném Členství. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(h) Poskytovatel má právo Vám požadované Členství odmítnout řádné využít, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(i) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(j) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(k) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH ČLENSTVÍ
(a) Dle vámi vybraného členství vám vzniká nárkok na daný počet dnů členství, a s tím spojené výhody.
(b) Členství nelze přerušovat.
(c) Po vypršení doby členství vám členství zaniká.
C. CENA ČLENSTVÍ
(a) Za poskytování služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou u vybraného typu členství.
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednané služeb do 5 (pět) dnů platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.)
(c) Storno členství není možné

MASÁŽE, FYZIOTERAPIE
A. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY MASÁŽE, FYZIOTERAPIE A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Na www.lovcituku.cz v sekci „další služby“ si vyberte takovou službu, která splňuje Vaše požadavky
(b) Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.
(c) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(d) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(e) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1. Jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2. V minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3. Má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(f) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(g) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(h) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(i) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1. Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2. V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4. Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH SLUŽBY MASÁŽE, FYZIOTERAPIE
(a) Na masáž či fyzioterapii se dostavte 10 minut před začátkem
(b) Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel důrazně doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
(c) Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí apod.
(d) V případě, že je zákaznice v těhotenském stavu má povinnost tuto skutečnost sdělit provozovateli e-mailem a nadále si tuto skutečnost ověřit i u osoby, která samotnou službu provádí, že byli všichni seznámeni s touto skutečností.
(e) V případě jazykové bariery požádá zákazník provozovatele e-mailem o informování pracovníka poskytovatele.
(f) Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkům v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží či stavů, kterými tento zákazník trpí.
C. CENA SLUŽBY MASÁŽE, FYZIOTERAPIE
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.

PÁTEČNÍ KRUHÁČ
A. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberte termín, který Vám nejvíce vyhovuj.
(b) Přihlášení do hodiny učiníte buď přes webové stránky, nebo prostřednictví e-mailu: info@lovcituku.cz
(c) Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 24 hodin před jejím čerpáním.
(d) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(e) Dokončením objednávky cvičení také souhlasíte s programem, který je pro vás připraven.
(f) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(g) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(h) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(i) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(j) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(k) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B.PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÁTEČNÍ KRUHÁČ
(a) Lovcituku®.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.
(b) Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
(c) Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řade faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí).
(d) Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby
(e) PÁTEČNÍ KRUHÁČ je možné využít i k náhradě hodiny, které se klient FITNESS KURZŮ nemohl účastnit v daném měsíci, a to po předchozí e-mailové domluvě s vedením.
C. CENA A STORNO PODMÍNKY PÁTEČNÍCH KRUHÁČŮ
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.
(c) V ceně Služby je zahrnuto zboží, které je součástí Služby. Rozumí se tím spalovač tuků. O jeho použití se poraďte se svým lékařem. Neneseme odpovědnost za případnou újmu na zdraví aj.
Zrušení PÁTEČNÍHO KRUHÁČE je možné maximálně 24 hodin dopředu, a to pouze e-mailovým sdělením na info@lovcituku.cz. či telefonním hovorem. V tomto případě si můžete vybrat jiný termín, peníze za nevyčerpanou službu nevracíme.

OSOBNÍ TRÉNINKY
A. SMLUVNÍ VZTAH A PŘIHLÁŠENÍ NA OSOBNÍ TRÉNINK
(a) Na www.lovcituku.cz v sekci „další služby – osobní trénink“ nás budete kontaktovat skrze kontaktní formulář.
(b) Po následné emialové domluvě a domluvení pevně stanoveného termínu vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen, poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 (pěti) dnů před jejím čerpáním, pokud nejsou domluveny jiné podmínky.
(c) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(d) Dokončením objednávky cvičení také souhlasíte s programem.
(e) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Máte-li jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(f) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(g) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(h) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu info@lovcituku.cz
(i) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovcitTuku®cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(j) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.

4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH SLUŽBY OSOBNÍ TRÉNINK
(a) LovciTuku®.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
(b) Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řade faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí).
(c) Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby
(d) Osobní trénink je v délce 60minut, pokud není dohodnuto jinak
(e) Termíny tréninků si klient domlouvá přímo s trenérem, kterého si vybral.
C. CENA A STORNO SLUŽBY OSOBNÍ TRÉNINK
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného trenéra
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.
(c) Klient má možnost naplánovaný osobní trénink zrušit nejpozději 24 hodin před jeho začátkem.

ON-LINE FITNESS PLÁN
A. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberte službu On-line fitness plán.
(b) Výběru učiníte přes webové stránky.
(c) Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 24 hodin před jejím čerpáním.
(d) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(e) Dokončením objednávky také souhlasíte s programem, který je pro vás připraven.
(f) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(g) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(h) Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
(i) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(j) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(k) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ON-LINE FITNESS PLÁN
(a) Služba vám bude poskytnuta po zaplacení vámi vybrané varianty.
(b) Lovcituku®.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.
(c) Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
(d) Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řade faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2. se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
(e) Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.
C. CENA A ODSTOUPENÍ OD SLUŽBY ON-LINE FITNESSS PLÁN
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybrané varianty.
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb do 5 (pěti) dnů platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) (c) V ceně Služby je zahrnuto (dle varianty):
1. on-line fitness plán
2. páteční kruháč
Další zboží v ceně Služby není. V případě zájmu si další zboží musíte objednat a uhradit stanovenou cenu.
(d) Zaměstnanec Poskytovatele Vám může doporučit zakoupení určitého zboží navíc v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.
(e) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.
(f) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. h), písm. i) a písm. l) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy.

LEGÍNY, VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY, FIT RECEPTY, ZDRAVÉ PEČENÍ
A. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
(a) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
(b) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
(c) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
(d Veškeré VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY jsou určeny pouze pro klienty fitness kurzů, pátečních kruháčů, osobních tréninků, individuální přípravy
(d) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
(e) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
(f) Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
(g) Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
(h) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
(i) Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
(j) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
(k) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
(l) Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
(m) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

B. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
2) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
3) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
4) Bezhotovostně platební kartou
(b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
(c) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
(d) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.
(e) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
(f) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
(g) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
(h). Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
C. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
1) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
6) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
7) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
8) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
(b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
(c) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
(d) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
(e) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
(f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
(g) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
(h) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
D. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
(a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
(b) FIT RECEPTY zasíláme v elektronické verzi na Vámi uvedený e-mail
(c) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
(d) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
(e) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

JÍDELNÍČEK NA MÍRU
A. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY JÍDELNÍČEK NA MÍRU A SMLUVNÍ VZTAH
(a) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberete typ jídelníčku, který Vám nejvíce vyhovuje
(b) Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.
(c) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(d) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(e) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(f) Nejste-li plnoletá/plnoletý tato služba Vám nemůže být poskytnuta.
(g) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(h) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(i) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH SLUŽBY JÍDELNÍČEK NA MÍRU
(a) Objednávající/kupující je povinen sdělit prodávajícímu všechny zdravotní omezení (diety, alergie)
(b) Jídelníček se vytváří na základě Vámi sdělených údajů (věk, výška) a námi naměřených hodnot, tzn. před sestavením jídelníčku na míru je nutné dostavit se na měření na začátku kurzu (jste-li členem), v případě externích klientů domluvit se na termínu měření.
(c) Berete na vědomí, že použití námi sestaveného jídelníčku závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotnímu stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.
(d) Jídelníček je tvořen na 28 dní
(e) Lovcituku.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
C. CENA A DODÁNÍ SLUŽBY JÍDELNÍČEK NA MÍRU
(a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného jídelníčku na míru
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb 5 (pět) dnů před dodáním platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.
(c) Jídelníček na míru je Vám dodán v elektronické podobě, a to na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V případě zájmu o jeho tištěnou formu Vám budou účtovány vedlejší náklady a to v hodnotě 30,-Kč (slovy: třiceti koru českých)
Zrušení JÍDELNÍČKU NA MÍRU je možné nejpozději před měřením na bioimedantní váze, a to pouze e-mailovým sdělením na info@lovcituku.cz. V případě, že o jídelníček na míru nebudete mít zájem v době, kdy bude již tvořen či vytvořen nebudou Vám peníze vráceny.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
A. PŘIHLÁŠENÍ NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A SMLUVNÍ PODMÍNKY
(a) Na webových stránkách www.lovcituku.cz si vyberete termín příměstského tábora, který Vám nejvíce vyhovuje
(b) Dokončením objednávky vzniká mezi Vámi a Poskytovatelem Smluvní vztah. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytnou objednanou službu a vy jste povinen uhradit její cenu, a to nejpozději 5 dnů (slovy: pět dnů) před jejím čerpáním.
(c) Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
(d) Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
(e) Poskytovatel má právo Vám službu odmítnout poskytnout, pokud není služba řádně objednána či není uhrazena její cena. Dále Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud:
1) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb),
2) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb,
3) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
(f) Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu: info@lovcituku.cz
(g) Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje LovciTuku®.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat LovciTuku®.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
(h) Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech:
1) Pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele.
2) V případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku® aj.).
3) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené.
4) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
B. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
(a) Pro konání (průběh) tábora je zapotřebí minimálně 10 přihlášených (zaplacených) dětí.
(b) Lovcituku®.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.
(c) Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
(d) Jste povinni nezatajovat důležité údaje o zdravotním stavu vašeho dítěte, které by mohly ohrozit jeho zdraví při čerpání Služeb.
C. CENA A ODSTOUPENÍ OD SLUŽBY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
a) Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou u vybraného termínu
(b) Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.)
(c) V ceně Služby je zahrnuto:
1. 5 pracovních dnů (8:00 - 17:00) ve vámi vybraném termínu
2. 3x denně jídlo (svačina, oběd, svačina)
3. Pitný režim během celého dne
4. Odborné dohled (pedagog, zdravotník, lektor)
5. Sportovní, zábavní a vzdělávací program během celého turnusu
(d) Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou (i přes e–mail).
(e) Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek, (pokud nebude vybrán jiný termín) v době kratší jak 20 dnů před nástupem 30 % z ceny pobytu, v době kratší jak 7
dnů 50 % z ceny pobytu, a v době kratší než 3 dny včetně před zahájením pak 70 % z ceny pobytu. Při dřívějším odhlášení, nebo při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení se bude vše řešit individuálně.
(f) V průběhu tábora není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování bude dítě z tábora vyloučeno. Důvodem vyloučení z tábora může být vážné nerespektování pravidel a pokynů vedoucích. Nevhodné chování účastníka tábora bude před jakýmkoliv opatřením ze strany LovciTuku® konzultováno se zákonným zástupcem účastníka tábora.

Další služby (tzn. BENEFITY PRO FIRMY, NABÍDKA PRO ŠKOLY, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA, PRO SPORTOVNÍ TÝMY, PRONÁJEM SÁLU), které nejsou uvedeny výše mají své obchodní podmínky, které se doupravují na základě dohody mezi objednavatelem a poskytovatelem určité služby, jsou zaštítěny smlouvou. Vždy budou v tištěné formě a ve dvou vyhotoveních - 1x pro objednavatele a 1x pro poskytovatele.

2. Reklamace , stížnosti a odstoupení od smlouvy
2.1. Vůči Poskytovateli a Službám, který Vám poskytuje, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace”). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního zaměstnance Poskytovatele.
2.2. Sepíšet Reklamaci ve dvou vyhotoveních s reklamačním protokolem a pošlete na adresu "K Lochkovu 32/13, Praha 5, 154 00
2.3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak.
2.4. Poskytovatel provede příslušná šetrení a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
2.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.
2.6. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje. Nesouhlasíte-li jste oprávněni požádat Management LovciTuku®.cz o podrobné přezkoumání Reklamace. Management si vyžádá od zaměstnanců podrobnou zprávu a další doklady o Reklamaci, podrobně prověrí okolnosti a správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Management LovciTuku® zaměstnance, aby zjednal nápravu, a podá Vám o tom zprávu; v opačném případe Vás Management vyrozumí, že Reklamaci ani po podrobném přezkoumání neuznává. Podrobné přezkoumání Reklamace zajistí Management ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost.
2.7. Na základě zjištení učiněných Poskytovatelem vyvozuje management důsledky tak, aby se neopakovaly reklamované nedostatky. Management stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby bylo předcházeno vzniku dalších Reklamací.
28. Reklamace položky "Garance výsledku" můžete jen po absolvování 3 měsíců cvičení a více z důvodu ochrany proti "vykradačům", kteří navštěvují cvičení a následné cvičení kopírují a vydávají za své. Pokud po 3 měsících nezaznamenáte žádný viditelný výsledek, jste oprávněni požádat o 1 (jeden) měsíc Služeb zdarma jako zadostiučinění. Poskytovatel si může zjistit informace, jestli jste správně a kvalitně čerpala Služby, pokud Poskytovatel zjistí, že jste nedodržovali doporučení, vaše Reklamace na toto téma zaniká a nemáte právo požadovat náhradu v podobě 1 (jednoho) měsíce Služeb navíc.
2.9. Kupující bere navědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j), nelze odstopit od smlouvy. Vyjímku tvoří pouze závažné zdravotní problémy.
2.10. Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že Váš zdravotní stav Vám nedovolí nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců (3 a více měsíců) maximálně lze nahradit 25% plné Služby za měsíc, tedy 1 týden. Více nahrazovat nelze.
2.11. Pokud nebudete dodržovat doporučených pokynů fitness trenéra a způsobíte si zdravotní úraz či zranění, nemáte nárok na vrácení peněz či nahrazení Služeb z důvodu pořušení obchodních podmínek.

3. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost
3.1. Dokončení objednávky či jinou úhradou Služeb udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Vaše jméno a přijmení, věk, adresu bydlište, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Za účelem dalších Služeb, které jste si objednali, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli sdělíte. Je přísně zakázáno uvádět nepravdivé informace.
3.2. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let, co Vám naposledy poskytl Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne dokončení Objednávky.
3.3. Poskytovatel je oprávněn využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb a celé objednávky. Poskytovatel jzpracovává Vaše osobní údaje sám.
3.4. Poskytovatel i jeho zaměstnanci, kteří znají vaše osobní údaje jsou povinni důsledně zachovat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje neoprávněné třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázání mlčenlivosti nejméně v rozsahu Obchodních podmínek Poskytovatele.
3.5. Požádáte-li informace o zpracování svých osobních údaju, je Vám Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (I) účelu zpracování osobních údajů, (II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využítím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů.
3.6. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (I) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a (II) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údaju přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
3.7. Podpisem Objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky aj.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informacních e-mailu a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdelením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
3.8. Podpisem Objednávky vyslovujet souhlas s pořizováním fotografií či video nahrávek z průběhu tréninku. Tyto fotografie či videa budou umístěna na webové stránky nebo budou použita do reklamních kampaní. Poskytovat se zaručuje, že pořízené materiály nebudou sloužit k jiným účelům.

4. Společná a závěrečná ustanovení
4.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
4.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Doručovací adresou se může rozumět i emailová adresa.
4.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.
4.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.
4.5. Sdružení LovciTuku® je oprávněno tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách LovciTuku®. Změny Obchodních podmínek nabývají úcinnosti ihned ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách LovciTuku®.
4.6. Oficiální internetové stránky LovciTuku v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: www.lovcituku.cz.
47. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Praze dne 1.července 2018
Rada Petr, jednatel LovciTuku®

 

 

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Nemáte ještě účet?Registrujte se

Chci se zaregistrovat

Obnovení zapomenutého hesla

Z bezpečnostních důvodů neposíláme hesla ani další citlivé údaje e-mailem. Po odeslání formuláře Vám bude zaslán e-mail s odkazem na vytvoření nového hesla.