1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky  (dále jen „Obchodní podmínky”), které jsou v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., stanoví Vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci LovciTuku.
1.2. Majitelem a provozovatelem LovciTuku.cz je RPKL s.r.o. , se sídlem K Lochkovu 32/13 Praha 5, PSČ 154 00, IČ: 06069371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275585. Poskytovatelem služeb LovciTuku je buď přímo RPKL s.r.o. nebo oficiální zaměstnanci LovciTuku, prostřednictvím které čerpáte služby.
1.3. Službami (dále jen „Služby”) se rozumí služba formou cvičení, ve které jsou zahrnuty další služby. Služby nejsou nijak lékařsky nabízené či doporučené. Jedná se o cvičení pod dohledem certifikovaných fitness trenérů.
1.4. Službou, která se nazýva “příměstský tábot”, se rozumí například 7 (sedmi) denní program pro děti s dalšími službami, které jsou vždy u každého přměstského tábora zmíněny.
1.5. Cvičení pod dohledem certifikovaných fitness trenérů (dále jen„Cvičení”) se rozumí cvičení pod dohledem lektora, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Naši lektoři se nepovažují za lékaře. Jsou to odborníci přes cvičení a kroky ve výživovém poradenství pouze doporučují skrze nejlepší vědomí a svědomí. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Vámi a LovciTuku (dále jen „Poskytovatel”) dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej výživových doplňků, ke kterému muže dojít v poskytování služeb.
1.6. Nabízíme také výživové doplňky, které si může objednat pouze oficiální člen LovciTuku. Všechny výživové doplňky jsou zdravotně nezávadné. Všechny připomínky může klient psát oficálním výrobcům výživových doplňků. Neneseme zodpovědnost za špatné dávkování či použití. Veškeré připomínky je nutno psát oficiálním výrobcům výživových a nutričních doplňků. E-shop pro klienty se nachází na adrese: www.eshop-lovcituku.cz

2. SMLUVNÍ VZTAH
2.1. Smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelem vzniká už dokončenou objednávkou, tudíž není potřeba podpis. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinnen poskytovat Vám objednané Služby a Vy jste povinni uhradit jejich cenu.
2.2. Dokončením objednávky se rozumí vyplnění údajů, potřebných k objednání Služby a dokončení objednávky.
2.2. Dokončením objednávky cvičení také souhlasíte s programem, který je pro vás připraven.
2.3. Před dokončením objednávky si pečlivě přečtěte Informace o nabízené Službě. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro Vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nedokončujte objednávku.
2.4. Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud (I) jste v minulosti neplnila své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradila jste cenu služeb), (II) v minulosti jste urážela či jinak hanila Poskytovatele Služeb, (III) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.
2.5. Nejste-li plnoletá, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny a dodržovat doporučený postup.
2.6. Vezměte prosím v úvahu, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy nebo cvičení, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb Poskytovatele se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele na emailu info@lovcituku.cz
2.7. Pokud dojde v rámci Poskytovatel ke změně majoritního vlastníka, který provozuje lovcituku.cz, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby Váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového poskytovatele, který bude provozovat lovcituku.cz dále. Převod smluvního vztahu na nového poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy Vám bude tato skutečnost oznámena ze strany Poskytovatele.
2.8. 50% záloha na cvičení celkové ceny je nevratná, pokud je záloha daná. Touto zálohou pro Vás vytvoříme místo ve cvičebním kurzu a počítáme s Vámi do celého cyklu cvičebního kurzu. Pokud záloha není zmíněna, uhrazuje se plná částka.
2.9. Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech (I) pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči zaměstnancům Poskytovatele. (II) v případě ignorování rad lektorů a výživových poradců a bojkotování Služeb (urážení jména LovciTuku aj.). (III) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené. (IV) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Lovcituku.cz je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele jsou povinni jednat v souladu se zásadami slušného chování.
3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy zaměstnanců Poskytovatele, dostavovat se na společná cvičení, dodržovat domácí plány cvičení a řídit se doporučeními fitness trenéra o správnosti provedení cviků apod., které Vám zaměstnanci Poskytovatele sdělí. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.
3.3. Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s nejlepším vědomím a svědomím, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řade faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2. se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
3.4. Jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že neabsolvovaná část Služby, která nebude využita, připadá Poskytovateli jako náklady na vyřazení a ukončení Služeb.
3.5. Jste povinni nezatajovat důležité údaje o vašem zdravotním stavu, který by mohli ohrozit vaše zdraví při čerpání Služeb. Pokud máte nějaké zdravotní problémy musíte jej nejdříve probrat s Vaším lékařem a Poskytovatelem, jestli jste vůbec způsobilá řádně čerpat Služby.
3.6. Hlídání dětí zajistíme pouze po předchozí domluvě – při registraci do kurzu a u „nárazových hlídání“ 3 dny dopředu. Hlídačka musí být informovaná o počtu dětí, které hlídá, jejich věku či jejich zdravotních omezení. Hlídání se ruší minimálně v ranních hodinách kurzu. Pokud takto nebude učiněno, náklady na hlídačku platí klientka a to i v případě, že hlídání nenahlásíte včas.

4. CENA SLUŽEB
4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou na kartě vybraného kurzu. (Objednávka)
4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (platební brána, online bank. převod apod.) Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před zacátkem první společné hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.
4.3. V ceně Služby je zahrnuto zboží, které je součástí Služeb. Rozumí se tím spalovač tuků. O jeho použití se poraďte se svám lékařem. Neneseme odpovědnost za případnou újmu na zdraví aj. Další zboží v ceně Služby není. V případě zájmu si další zboží musíte objednat a uhradit stanovenou cenu.
4.4. Zaměstnanec Poskytovatele Vám může doporučit zakoupení určitého zboží navíc v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.
4.5. Jakékoliv akce a dárky jsou nevymahatelné.
4.6. Dárek je určen pouze jedné osobě, a to té, která si kurzy zakoupí. Nelze zakoupit kurzu pro sebe a druhou osobu a chtít dárek.
4.7. Pokud nechcete či nemůžete kurz navštěvovat se řádně a včas (tj. minimálně 3 dny před začátkem kurzu) z kurzu neodhlásíte, bude Vám účtovaná pokuta 300 Kč za blokování místa

5. REKLAMACE ,  STÍŽNOSTI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Vůči Poskytovateli a Službám, který Vám poskytuje, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace”). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního zaměstnance Poskytovatele.
5.2. Sepíšet Reklamaci ve dvou vyhotoveních s reklamačním protokolem a pošlete na adresu "K Lochkovu 32/13, Praha 5, 154 00
5.3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak.
5.4. Poskytovatel provede příslušná šetrení a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.
5.6. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje. Nesouhlasíte-li jste oprávněni požádat Management lovcituku.cz o podrobné přezkoumání Reklamace. Management si vyžádá od zaměstnanců podrobnou zprávu a další doklady o Reklamaci, podrobně prověrí okolnosti a správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Management LovciTuku zaměstnance, aby zjednal nápravu, a podá Vám o tom zprávu; v opačném případe Vás Management vyrozumí, že Reklamaci ani po podrobném přezkoumání neuznává. Podrobné přezkoumání Reklamace zajistí Management ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost.
5.7. Na základě zjištení učiněných Poskytovatelem vyvozuje management důsledky tak, aby se neopakovaly reklamované nedostatky. Management stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby bylo předcházeno vzniku dalších Reklamací.
5.8. Reklamace položky "Garance výsledku" můžete jen po absolvování 3 měsíců cvičení a více z důvodu ochrany proti "vykradačům", kteří navštěvují cvičení a následné cvičení kopírují a vydávají za své. Pokud po 3 měsících nezaznamenáte žádný viditelný výsledek, jste oprávněni požádat o 1 (jeden) měsíc Služeb zdarma jako zadostiučinění. Poskytovatel si může zjistit informace, jestli jste správně a kvalitně čerpala Služby, pokud Poskytovatel zjistí, že jste nedodržovali doporučení, vaše Reklamace na toto téma zaniká a nemáte právo požadovat náhradu v podobě 1 (jednoho) měsíce Služeb navíc.
5.9.  Kupující bere navědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j), nelze odstopit od smlouvy. Vyjímku tvoří pouze závažné zdravotní problém (viz. bod 5.11.)
5.10. V případě absence na společném cvičení si dané cvičení nahradíte formou "domácí cvičení". Jiné nahrazování společných cvičení je možné pouze po písemné domluvě s managementem. Pokud management náhradu zameškaných hodin schválí, jsou možná pouze v měsíci, ve kterém máte kurz zakoupený a to na jiné pobočce nebo dvěmi hodinami za sebou, na pobočkách, kde je to možné (pokud ji navštěvujete).
5.11. Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že Váš zdravotní stav Vám nedovolí nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců (3 a více měsíců) maximálně lze nahradit 25% plné Služby za měsíc, tedy 1 týden. Více nahrazovat nelze.
5.12 Pokud nebudete dodržovat doporučených pokynů fitness trenéra a způsobíte si zdravotní úraz či zranění, nemáte nárok na vrácení peněz či nahrazení Služeb z důvodu pořušení obchodních podmínek, zejména bodu 3.2 a 3.5.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST
6.1. Dokončení objednávky či jinou úhradou Služeb udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Vaše jméno a přijmení, věk, adresu bydlište, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Za účelem dalších Služeb, které jste si objednali, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli sdělíte. Je přísně zakázáno uvádět nepravdivé informace.
6.2. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let, co Vám naposledy poskytl Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne dokončení Objednávky, a to pouze za účelem uvedeným v článku 6.1.
6.3. Poskytovatel je oprávněn využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb a celé objednávky. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje sám anebo prostřednictvím smluvního partnera.
6.4. Poskytovatel a další osoby zpracovávající osobní údaje jsou povinni důsledně zachovat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje neoprávněné třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázání mlčenlivosti nejméně v rozsahu Obchodních podmínek Poskytovatele.
6.5. Požádáte-li informace o zpracování svých osobních údaju, je Vám Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (I) účelu zpracování osobních údajů, (II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využítím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů.
6.6. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (I) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a (II) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údaju přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
6.7. Podpisem Objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky aj.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informacních e-mailu a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdelením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
6.8. Podpisem Objednávky vyslovujet souhlas s pořizováním fotografií či video nahrávek z průběhu tréninku. Tyto fotografie či videa budou umístěna na webové stránky nebo budou použita do reklamních kampaní. Poskytovat se zaručuje, že pořízené materiály nebudou sloužit k jiným účelům.

7. OBECNÁ PRIHLÁŠKA DO CVIČENÍ

7.1. Služba trvá tak dlouho, jak je uvedeno v kartě kurzu (například 4 týdny).
7.2. Místo i čas je neměnný. Může se stát, že poskytovatel prostoru (např. základní škola, fitness centrum) může uzavřít na nějaký časový úsek cvičební prostor. V tomto ohledu je poskytovatel prostoru Poskytovateli povinnen zajistit jiný cvičební prostor. V době státního svátku kdy může být prostor uzavřen se společná cvičení nahrazují domácím cvičením, které dostanete od Poskytovatele.
7.3. Pro registraci do Služeb je potřeba uhradit Cenu Služeb. Podporované metody jsou: přihláška přes slevový portál, platební brána, online bank. převod. Poplatek za Službu činí vždy tolik, kolik je uvedeno na kartě Vámi vybraného kurzu.
7.4. Služba zahrnuje.:
- 2x (dvakrát) týdně společné cvičení po dobu zakoupení (např. 4 týdny)
- Domácí cvičení
- Společná cvičení pod dohledem fitness trenérů.
- Servis výživového poradce (nebo specialisty), rozumí se tím skrze emailovou adresu (info@lovcituku.cz).
- Před každým společným cvičením dostanete spalovač tuků.
- Po každém spolecném cvičení dostanete spalovač tuků.
- Na první a poslední hodině měřením skrze bioimpedantní váhu.
- Doporučení vhodného stravovacího režimu (pravidla správného stravování).
- Možnost využít náš eshop (www.eshop-lovcituku.cz) a objednat si výživové doplňky. (není v základní ceně)
7.5. V zájmu maximálního výsledku se zavazujete navštěvovat veškerá cvičení, zůcastnit se vzdělávacího programu, dbát pokynů fitness trenérů tzn. vypití spalovače tuků, dodržování doporučené životosprávy. Jste maximálně ochotná spolupracovat, na požádání poradce se přeměřit a společně sledovat další hodnoty a změny, kterými skrze Službu projdete.
7.6. V případě, že se s Vámi Poskytovatel domluví na zveřejnění Vašich výsledků, je potřeba se vyfotit před začátkem a po skončení Služeb. Foto bude využitelné na oficiálních stránkách LovciTuku (www.lovcituku.cz) a jiných sociálních sití (např. facebook). Foto bude použité ke zkvalitnění služeb, nikoliv k poškození klienta.
7.7. Celý tým LovciTuku jedná v nejlepším svědomí a vědomí. Celý tým má povinnost jednat v souladu se zásadami slušného chování.

8. PRAVIDLA AKCE PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
8.1. Pořadatel pobytu či zájezdu je LovciTuku.cz je Rada group s.r.o. , se sídlem K Lochkovu 32/13 Praha 5, PSČ 154 00, IČ: 05424755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263450 (a) nebo pan Petr Rada se sídlem K Lochkovu 32/13 Praha 5, PSČ 154 00, IČ: 03283411, zapsané v živnostenském rejstříku na Praze 5. Dále jen "Poskytovatel".
8.2. Dítě může přihlásit pouze zákonný zástupce, kteřý podá přihlášku elektronickou cestou dostupnou na www.lovcituku.cz nebo skrze prostředníka, kde danou službu našel.
8.3. Přihláška je platná v tu dobu, co bude uhrazena její skutečná a plná cena a v tu dobu také začal smluvní vztah mezi Poskytovatelem a druhou stranou.
8.4. Cena tábora zahrnuje: pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné akce, program po celý den tábora, stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim). Dietní režim (vegetariánský, bezlepkový atp.) může provozovatel zajistit po předchozí domluvě. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje celodenní výlet (100,- Kč), výuku anglického jazyka a případný administrativní poplatek.
8.5. a) Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek.
8.5. b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5-ti pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.
8.5. c) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa tábora, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.
8.6. Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením či v průběhu akce, a to písemně, doporučeným dopisem na adresu Provozovatele. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení Provozovateli.
8.7. Reklamace a změny Služeb se řídí obchodními podmínky LovciTuku.cz a obecněmi platnými a právnimi předpisy. 

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. Doručovací adresou se může rozumět i emailová adresa.
9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.
9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.
.9.5. Majoritní vlastník (Rada group s.r.o., IČ: 05424755) je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách LovciTuku. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt úcinnosti dříve než 30 (třicet) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách LovciTuku.
9.6. Oficiální internetové stránky LovciTuku v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: www.lovcituku.cz.
9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.


V Praze dne 28.1. 2017
Rada Petr, jednatel  LovciTuku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Nemáte ještě účet?Registrujte se

Chci se zaregistrovat

Obnovení zapomenutého hesla

Z bezpečnostních důvodů neposíláme hesla ani další citlivé údaje e-mailem. Po odeslání formuláře Vám bude zaslán e-mail s odkazem na vytvoření nového hesla.